1. Rekisterinpitäjä

Nimi: AD Finnland Oy
Y-tunnus: 0883505-3
Osoite: Arolantie 3
Postinumero: 16300
Postitoimipaikka: ORIMATTILA
Sähköposti: info@adfinnland.fi

2. Rekisteriä hoitava henkilö

Yritys: AD Finnland Oy
Nimi: Tero Rytkönen
Puhelinnumero: 0400 463 799
Sähköposti: info@adfinnland.fi

3. Henkilörekisterin nimi

AD Finnland Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen, rekisteröityneiden asiakkaiden tilausten toimittamiseen, asiakassuhteiden ylläpitoon, tiedotukseen ja kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja perustuu yrityksen ja asiakkaan väliseen sopimukseen, kuten tuotteen tilaus. Asiakastiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

6. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

8. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus 

Henkilötiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä henkilökuntaan kuuluvilla, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien vuoksi tarpeen. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

9. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. Henkilötietoja ei myöskään siirretä EU:n ulkopuolelle.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkistuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle

Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Asiakkaalla on oikeus tulla unohdetuksi vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

A